BOOKING CONDITIONS

 

VEM ÄR ANSVARIG?

 

Ansvarig uthyrare är: Vemdalen Experience AB Ägare: Pontus Widell

 

SOM UTHYRARE ÄR VI

skyldiga att säkerställa detta

- du får en skriftlig bekräftelse på din bokning, vanligtvis skickad via e-post.

- du får handlingar och information om var nyckeln kan hämtas i god tid, dock inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalat ankomstdatum.

- Scooter/upplevelser matchar beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte kände till eller inte kände till.

- du informeras om alla väsentliga ändringar som rör din bokning.

 

Om du inte är nöjd med skotern/Erfarenheterna är det oss du ska vända dig till.

Läs mer om detta nedan.

 

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

 

Både du och vi är bundna av hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen.

 

NÄR SKA JAG BETALA?

 

Alla bokningar som görs på hemsidan betalas direkt där.

För paketerbjudanden eller överenskomna bokningar gäller kundens och Vemdalen Experiences skriftliga/muntliga avtal.
 

INKÖPSVILLKOR / BETALNINGSMETOD

 

Vi accepterar Visa och Mastercard.

Vi använder Dibs som är PCI DSS-certifierade. Dibs använder 3D Secure som är en global säkerhetsstandard utvecklad av VISA och Mastercard. Överföringen av pengarna sker med SSL-kryptering och betalningsgatewayen tillhandahålls av Dibs.

Det betyder att ingen obehörig kan se dina kortuppgifter. Endast kort utgivna av svenska banker är tillåtna.

 

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?

 

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att avboka din bokning. Missar du betalning av bokningen räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

 

VAD OM JAG VILL AVBRYTA?

 

Gratis avbokning är giltig upp till 10 dagar före ankomst. Efter 10 dagar gäller 100 % av kostnaden, alternativt uppvisande av läkarintyg för full återbetalning.

 

Vid avbokning av boende är kunden skyldig att betala 100 % av kostnaden om inte kunden har tecknat exempelvis ombokningsförsäkring och om kunden och Vemdalen Experience skriftligen har kommit överens om annat.

10 dagars betalningsvillkor med 12 % dröjsmålsränta.

Du kan avboka din bokning skriftligen till oss eller till den plats som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan.

Vi är skyldiga att skriftligen bekräfta din avbokning. Om du redan har betalat mer än vad du då är skyldig att betala får du direkt tillbaka mellanskillnaden från den du betalat till.

 

MEN OM NÅGOT HÄNDER MIG?

 

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit känt när du bokade:

a) dödsfall, sjukdom eller olycka av allvarlig karaktär som drabbat dig, din make, partner, familj eller medresenär.

b) inkallning till försvarsmakten eller civilförsvaret.

c) det finns någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som gör att det inte är rimligt att be dig stå vid din bokning, t.ex. omfattande brand eller översvämning i ditt hem.

Du ska kunna styrka din funktionsnedsättning med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska skickas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdatumet.

 

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?

Om vi inte tillhandahåller snöskotern/upplevelserna i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte kan erbjuda dig en annan snöskoter/upplevelse vars skillnader mot den du bokade är så små att de inte har någon betydelse för dig, har du rätt att avboka bokningen.

Vi kommer då att behöva betala tillbaka allt du betalat till oss minus eventuella förmåner du kan ha haft.

Istället för att avboka bokningen kan du begära att vi sänker kostnaden.

Om du har ett klagomål ska du snarast presentera detta för värden eller dennes ställföreträdare. Helst inom 24 timmar efter ankomst. Fel som uppstår under din vistelse ska rapporteras omedelbart, så att värden har chans att rätta till det.

För att komma i fråga måste ersättningsanspråk framställas till mäklaren inom 10 dagar efter hyrestidens utgång och ska framställas skriftligen.

UPPMÄRKSAMMA! Anmärkningar som inte görs inom de första fem dagarna av hyresperioden till Vemdalen Experience kan inte beaktas efter hyrestidens slut.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste acceptera den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. I så fall måste du meddela oss innan tillträdesdagen (och vi tar då ut en avbokningsavgift på 200 kr).

VILKA SKYLDIGHETER HAR JAG?

Du ska ta väl hand om våra hyresrätter och följa de regler, instruktioner och föreskrifter som gäller. Du är själv ansvarig för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, till följd av att du eller någon i ditt sällskap är vårdslös.

Vi har generellt en åldersgräns på 18 år för bokning, vissa snöskotrar & Upplevelser har andra åldersgränser, se beskrivning av objektet. Du får inte använda hyresobjektet till annat än vad som avtalats

 

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER ETC.:

Både du och vi har rätt att frånträda hyresavtalet om hyresobjektet/upplevelsen inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energiförsörjningen, brand eller liknande större händelser som varken du eller vi kunde förutse eller påverka. I så fall är vi skyldiga att betala tillbaka det du betalat så snart som möjligt, med avdrag för den förmån du haft av hyresobjektet/upplevelsen.

VAD HÄNDER OM VI INTE ACCEPTERAR:

Kontakta oss direkt med eventuella klagomål. Tänk på att dina chanser att få rättelse kan minska om du dröjer med att göra ett klagomål. Om vi inte kan komma överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.

Vemdalen Experience följer Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Konsumentrådgivaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

ALLERGISK:

Mäklaren frånsäger sig allt ansvar för att tidigare gäster – i strid med gällande bestämmelser – kan ha rökt eller tagit med sig husdjur.

Reservation för prisändringar och eventuella fel på denna sida.

 

VILLKOR UTHYRNING AV SNÖSKOTER

Hyrestagaren är skyldig att informera sig om hanteringen av fordonet och besiktiga fordonet tillsammans med uthyraren före avresan. Hyrestagaren förbinder sig att lämna tillbaka objektet senast vid hyrestidens utgång. Vid förseningar debiteras hyrestagaren enligt gällande prislista. Körkort (utfärdat före 2000-01-01) eller skoterkörkort krävs.

Hyresgästen/föraren är skyldig att informera sig om och följa såväl allmänna regler (lagar och förordningar) för att köra snöskoter som lokala regler för skoterkörning. Om fordonet framförs vårdslöst eller på annat sätt missbrukas anses hyrestiden förverkad. Hyresgästen är ersättningsskyldig (3 500 kr) om missbruket leder till att skoterkörkortet återkallas.

Skotern ska återlämnas i samma skick som när den levererades, med undantag för normalt slitage. Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller kommer bort under hyrestiden och anses ansvarig för skador orsakade av vårdslöshet och vårdslöshet. Hyrestagaren är befriad från ansvar om skadan eller förlusten beror på fel i det hyrda fordonet. Skador eller nedsatt funktionalitet ska omgående anmälas till uthyraren. Byte av variator rem är tillåtet, andra skador/mekaniska fel får ej repareras utan tillstånd från uthyraren.

Vid behov av assistans/räddning debiteras 700 kr/timme med en startavgift på 1 500 kr. Skador som uppkommit när föraren varit påverkad av alkohol/droger eller då fordonet framförts på ett sätt som bryter mot gällande bestämmelser innebär dock fullt betalningsansvar för arrendatorn.

Uthyraren frånsäger sig allt ansvar för händelser med den hyrda skotern utanför uthyrarens kontroll, t.ex. vid mekaniskt fel eller annan skada. Service, reparation eller skada kan innebära att objektet som är bokat inte är tillgängligt.

Om en varningslampa tänds måste skotern omedelbart stängas av.

Ring då Vemdalen Experience och fråga om råd om hur du går tillväga. Vi är sedan fria att välja den skoter som ska tillhandahållas, som om möjligt ska vara av likvärdig typ.