Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

 

 

VEM ÄR ANSVARIG?

Ansvarig uthyrare är: Vemdalen Experience AB Ägare: Pontus Widell

SOM UTHYRARE ÄR VI SKYLDIGA ATT SE TILL ATT
- du får en skriftlig bekräftelse på din bokning sänds oftast via mail.
- du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
- Skoter/ Upplevelser stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller bort känna till. 
- du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.

Om du inte är nöjd med snöskotern/ Upplevelserna, så är det oss du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen.

NÄR SKALL JAG BETALA?

All bokning som sker på hemsidan betalas direkt där.
För paketerbjudanden eller överenskommen bokning gäller kundens och Vemdalen Experience skriftliga/ Muntliga överenskommelse.

KÖPVILLKOR / BETALSÄTT

Vi accepterar Visa och Mastercard.
Vi använder Dibs som är PCI DSS certfierade. Dibs använder 3D Secure som är en global säkerhetsstandard, framtagen av VISA och Mastercard. Överföringen av pengarna sker med SSL-kryptering och betalväxeln tillhandahålls av Dibs.. Det innebär att ingen obehörig kan se dina kortuppgifter. Endast kort utfärdade av Svenska banker tillåts.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av bokningen räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?

Nytt för i år är att vid minsta sjukdomssymtom kunna boka om sin bokning utan kostnad. 

Fri avbokning gäller fram tills 10 dagar innan ankomst. Efter 10 dagar gäller 100% av kostnaden. 
Vid avbokning av boende är kunden skyldig till att betala 100% av kostnaden om inte kunden tecknat t ex av & ombokningsförsäkring samt om kunden och Vemdalen Experience skriftligen överenskommet om annat.
10 dagars betalningsvillkor med 12 % Dröjsmålsränta.
Du kan avboka skriftligen till oss eller till det ställe, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen. Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.

MEN OM DET HÄNDER MIG NÅGOT?

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen..

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?

Om vi inte tillhandahåller Snöskoter/ upplevelser i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan snöskoter/upplevelse vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp Bokningen. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss med avdrag för den nytta du kan ha haft.
I stället för att säga upp Bokningen, kan du begära att vi sätter ned Kostnaden.
Om du har klagomål skall du framföra detta till värden eller dennes ställföreträdare snarast möjligt. Helst inom ett dygn från ankomst dagen. Fel, som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående, så att värden får en chans att rätta till det.
Anspråk på ersättning skall för att vinna beaktande göras till förmedlaren inom 10 dagar efter hyrestidens utgång och bör avfattas skriftligt.
OBS! Anmärkningar som ej framförts inom de fem första dagarna av hyrestiden till Vemdalen Experience, kan ej beaktas efter hyrestidens slut.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen (och vi tar då ut en avbokningsavgift på 200 kronor).

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?
Du måste vårda våra hyresobjekt väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Vi har generellt 18-års åldersgräns för bokning, vissa snöskotrar & Upplevelser har andra åldersgränser, se beskrivning av objektet.  Du får inte använda hyresobjekt till något annat än vad som avtalades vid

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M:

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om hyresobjektet/ Upplevelsen inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av hyresobjektet/ upplevelsen.

VAD HÄNDER OM VI INTE KOMMER ÖVERENS:

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.
Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.
Vemdalen Experience följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut.
Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

ALLERGIKER:

Förmedlaren fråntar sig allt ansvar för att tidigare gäster - i strid med gällande bestämmelser - kan ha rökt eller medfört husdjur.
Förbehåll för prisändringar och ev. fel på denna site.

 

VILLKOR SKOTERUTHYRNING

Hyrestagaren är skyldig att informera sig om fordonets handhavande samt besiktiga fordonet tillsammans med uthyraren innan avresa. Hyrestagaren förbinder sig att återlämna objektet senast vid hyrestidens utgång. Vid försening debiteras hyrestagaren enligt gällande prislista. Körkort (utfärdat innan 2000-01-01) eller skoterförarbevis erfordras.

Hyrestagaren/föraren är skyldig att informera sig om och följa såväl allmänna regler (lagar och förordningar) för framförande av snöskoter samt lokala regler för skoteråkning. Om fordonet framförs vårdslöst eller på annat sätt missbrukas anses hyrestiden förverkad. Hyrestagaren är ersättningsskyldig (3500 kr) om missbruket leder till indraget skoterledskort.

Skotern skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet, med undantag för normalt slitage. Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden och anses ersättningsskyldig för skador som uppkommit genom vårdslöshet och försummelse. Hyrestagaren går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet. Skador eller nedsatt funktion skall omgående meddelas uthyraren. Byte av variatorrem är tillåtet, övriga skador/mekaniska fel får ej repareras utan medgivande från uthyraren.

Vid behov av assistans/bärgning debiteras 700 kr/tim med en startavgift på 1500kr. Skador uppkomna då föraren varit påverkad av alkohol/droger eller då fordonet framförts på ett sätt som bryter mot gällande regler innebär dock fullt betalningsansvar för hyrestagaren.

Uthyraren frånsäger sig allt ansvar för händelser med hyrd skoter utanför uthyrarens kontroll, t.ex. vid mekaniska fel eller annan skada. Service, reparation eller uppkommen skada kan innebära att det objekt som är bokat inte finns tillgängligt.

Om en varningslampa börjar lysa måste skotern omedelbart stängas av. Ring sedan upp Vemdalen Experience och rådfråga om hur du ska gå tillväga. Det står oss då fritt att välja den skoter som skall tillhandahållas, som om möjligt skall vara av likvärdigt slag. OBS – All körning sker på egen risk!